0%

Start the Best Preparation


Matshs Test - 1 ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿ

1 / 30

1. Question : $$\frac{\mathbf{81}}{\mathbf{5}},\frac{\mathbf{77}}{\mathbf{5}},\frac{\mathbf{73}}{\mathbf{5}}$$ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಯ ಮೊದಲ ಋಣಾತ್ಮಕ ಸಂಖ್ಯೆ

 

2 / 30

2. Question

3 / 30

3. a, b, c ಗಳ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಯಲ್ಲಿ ಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ,

4 / 30

4. $$\sqrt{\mathbf{08}},\sqrt{\mathbf{18}},\sqrt{\mathbf{32}}$$ ………….. ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಯ ಮುಂದಿನ ಪದ

5 / 30

5. ಮೊದಲ ‘n’ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೊತ್ತ

6 / 30

6. ಒಂದು ಚತುರ್ಭುಜದ ಕೋನಗಳು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢೀಯಲ್ಲಿವೆ. ಆದರೆ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಕೋನವು  1650 ಆದರೆ, ಅದರ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ಕೋನ.

7 / 30

7. A ಮತ್ತು ɺ ಗಳು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಯ ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ಪದಗಳಾದರೆ

ಒಟ್ಟು ಪದಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಏನು?

 

8 / 30

8. (1-2+3-4+5-6- ……) 100 ಸಂಖ್ಯೆಗಳಮೊತ್ತ

9 / 30

9. 11, -8, -5, …………… ಈ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಯ ಮೊದಲ ಧನಾತ್ಮಕ ಸಂಖ್ಯೆ

10 / 30

10. ಕೊಟ್ಟಿರು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಯ ಎಷ್ಟನೇ ಪದ-78.

11 / 30

11. ಒಂದು ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಸೈಕಲ್ ಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸಮ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಅದು 6ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 16000 & 9ನೇ ವರ್ಷ 22600 ಸೈಕಲ್ ಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಿದರೆ,ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ, 29200 ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

12 / 30

12. ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯಲ್ಲಿ ಟಿ.ವ್ಹಿಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸಮ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಅದು 6ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 16000 & 9ನೇ ವರ್ಷ 22600 ಟಿ.ವ್ಹಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಿದರೆ, 8ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಟಿ.ವ್ಹಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಏನು?

13 / 30

13. ಎರಡು ಅಂಕಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ 3ರಿಂದ ಭಾಗಲಸಲ್ಪಡುವ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು

14 / 30

14. ಎರಡು ಸಮಾಂತ ಶ್ರೇಢಿಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಒಂದೇ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ಶ್ರೇಢಿಯ ಮೊದಲ ಪದ 8 ಮೊತ್ತೊಂದ ಶ್ರೇಢಿಯ ಮೊದಲ ಪದ 3 ಆದರೆ, ಆ ಎರಡು ಶ್ರೇಢಿಯ 30ನೇ ಪದಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು?

15 / 30

15. ಸುಪ್ರಿಯಾ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ 52 ಕೂಡಿಡುತ್ತಾಳೆ. ನಂತರ ಪ್ರತಿವಾರ ₹ 1.75ನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೂಡಿಡುತ್ತಾಳೆ. ‘n’ ನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಅವಳು ಕೂಡಿಡುವ ಹಣ (ಪ್ರತಿವಾರಕ್ಕೆ) ₹ 20.75 ಆದರೆ ‘n’ ನ ಬೆಲೆ ಏನು?

16 / 30

16. ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಯ ‘n’ನೇ ಪದ ಮತ್ತು ‘n’ ನೇ ಪದ ಮತ್ತು (n-ನೇ ಪದಗಳ ಮೊತ್ತಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಸಮವಾದರೆ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯವುದು ಸರಿ.

17 / 30

17. X, 10, y, 24, z ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಯಲ್ಲಿವೆ. x, y, & z ರ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು/ಬೆಲೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ

18 / 30

18. 4 ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢೀಯಲ್ಲಿವೆ. ಅವುಗಳ ಮೊತ್ತ 50. ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ ಚಿಕ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆಯ ನಾಲ್ಕರಷ್ಟಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಯಾವುವು?

19 / 30

19. 1 ರಿಂದ 300 ರವರೆಗೆ 17 ರಿಂದ ಭಾಗಿಸಲ್ಪಡುವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು

20 / 30

20. ಮೊದಲ ʼn’ ಬೆಸ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೊತ್ತ?

21 / 30

21. ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಯಲ್ಲ?

22 / 30

22. (p+1), 3p, (4p+ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ. P ನ ಬೆಲೆ ಏನು?

23 / 30

23. ಒಂದು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಯ 9ನೇ ಪದ 449 ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತು 449 ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತು 449ನೇ ಪದ 9 ಆದರೆ ಯಾವ ಪದವು ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಸಮ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

24 / 30

24. ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಯ 18ನೇ ಮತ್ತು 11ನೇ ಪದಗಳ ಅನುಪಾತ 3:2 ಆದರೆ ಅದೇ ಶ್ರೇಢಿಯ 21ನೇ ಮತ್ತು 5ನೇ ಪದಗಳ ಅನುಪಾತ ವೇನು?

25 / 30

25. ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿ 25, 50, 75, 100 ……….. ನಲ್ಲಿ ‘k’ ನೇ ಪದ 1000 ಆದರೆ k=?

26 / 30

26.

27 / 30

27. 4.40+0.43+0.46 + ……………….. 1. ಶ್ರೇಣಿಯ ಮೊತ್ತವೇನು?

28 / 30

28. ಒಂದು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಯ ಮೊದಲ ʻn’ ಪದಗಳ ಮೊತ್ತ sn = 3n2 + n ಆದರೆ ಅದರ 5ನೇ ಪದ

29 / 30

29. 3, 7, 11, ______ ಈ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಯಲ್ಲಿನ 10ನೇ ಪದವು

30 / 30

30. ಮೂರರಿಂದ ಭಾಗವಾಗುವ ಎಲ್ಲಾ ಎರಡು ಅಂಕಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೊತ್ತವು.

Your score is

0%

Pos.NameScorePointsDuration
1Sangeeta97 %29 / 3019 minutes 58 seconds
2Basamma meti73 %22 / 303 minutes 32 seconds
3Sharada73 %22 / 307 minutes 54 seconds
4Lathashree p u70 %21 / 303 minutes 43 seconds
5Syeda Rabiya70 %21 / 3023 minutes 2 seconds
6bakshi50 %15 / 3029 minutes 59 seconds
7Siddu47 %14 / 3023 minutes 46 seconds
8Rathod40 %12 / 303 minutes 35 seconds
9Vidya@12340 %12 / 3023 minutes 34 seconds
10Bhagyashree39 %9 / 237 minutes 46 seconds
11Uma37 %11 / 305 minutes 29 seconds
12MaheshT37 %11 / 305 minutes 55 seconds
13Shailaja37 %11 / 3024 minutes 43 seconds
14Shivakumara M37 %11 / 3027 minutes 43 seconds
15Vinutapm33 %10 / 309 minutes 31 seconds
16akshata33 %10 / 3018 minutes 31 seconds
17Vedant swamy33 %10 / 3024 minutes 30 seconds
18Netravati savanur30 %9 / 306 minutes 21 seconds
19Kasturigodi30 %7 / 238 minutes 9 seconds
20GEETHA. M30 %9 / 309 minutes 53 seconds
21Bhutalisiddukodachi@27 %8 / 304 minutes 31 seconds
22Shrinivas27 %8 / 307 minutes 47 seconds
23Renuka27 %8 / 309 minutes 13 seconds
24Salvin P S27 %8 / 3030 minutes
25Bhagyashree3023 %7 / 303 minutes 37 seconds
26Shashi SP23 %7 / 306 minutes 2 seconds
27Jeevan23 %7 / 306 minutes 13 seconds
28Bhagyashree s b23 %7 / 3010 minutes 28 seconds
29Geeta patil23 %7 / 3012 minutes 15 seconds
30Ashwini23 %7 / 3016 minutes 45 seconds
31Maheshwari20 %6 / 301 minutes 50 seconds
32Shahin20 %6 / 3018 minutes 20 seconds
33Akshu20 %6 / 3027 minutes 53 seconds
34Geetha20 %6 / 3030 minutes
35Basamma bellad17 %5 / 3010 minutes 2 seconds
36Vishnu Biradar17 %5 / 3030 minutes
37sarojam13 %4 / 304 minutes 1 seconds
38Shila Naik13 %4 / 3030 minutes 1 seconds
39Halesh13 %4 / 301 hours 57 minutes 56 seconds
40Renuka suresh10 %3 / 3030 minutes
41veenayashu7 %2 / 303 minutes 41 seconds
42Siddesh7 %2 / 3030 minutes
43Ravishankar7 %2 / 3030 minutes 54 seconds
44Sunil3 %1 / 301 minutes 9 seconds
45Varalakshmi H G3 %1 / 301 minutes 9 seconds
46Asma3 %1 / 301 minutes 15 seconds
47Sumaiya afreen3 %1 / 3034 minutes 11 seconds
48Dishu. C.0 %0 / 3055 seconds
49Sahana gonda0 %0 / 301 minutes 15 seconds
50ANJINEYYA0 %0 / 301 minutes 33 seconds
Shopping Cart