ಈಗ ರಿಸಲ್ಟ್‌ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ!

Attend Mock with Pro Subscription.

Join Today to Unlock Your Best Preparation.

Mock Test ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಲು ಇಂದೆ Pro Subscription ನೊಂದಿಗೆ Test ಗಳನ್ನು Unlock ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷಾ ತಯಾರಿಯನ್ನು Rocket ವೇಗದೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರೆಸಿ.

Pro Subscription ಪಡೆಯಲು 8880015000 Google Pay or Phone Pay ಯೊಂದಿಗೆ Fee ಪೇ ಮಾಡಿ. Pay Screenshot ನೊಂದಿಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು Whatsapp ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ.

Let’s Crack it!

ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು Pro Subscription  ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಗೆ  ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮತ್ತು Fee Pay ಮಾಡಿರುವ Screenshot ಕಳುಹಿಸಿ.