0%

Start the Best Preparation


KTET 2015 CDP PYP

1 / 30

1. ಈ ಹೇಳೀಕೆ ಗಂಡಸರು ಹೆಂಗಸರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬುದ್ಧಿವಂತರುʼ

2 / 30

2. ʼಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅನುತ್ತೀರ್ಣನಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥ, ಶಿಕ್ಷಕರು ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾಠ ಮಾಡಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುವುದುʼಈ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ತಂತ್ರಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.

3 / 30

3. ವಿಸ್ಮೃತಿಗೆ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

4 / 30

4. ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಮಕ್ಕಳ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕನಿಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ?

5 / 30

5. ʻಮಕ್ಕಳ ಚಲನಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿತವಾಗುವ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಕಲಿಯಬಹುದುʼ ಎಂಬ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಯಾವ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನಿಯು ಮಾಡಿರುವ ಕೆಲಸದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತೀರ್ಮಾನಿಸಬಹುದು?

6 / 30

6. ಒಂದು ಮಗು ನೂರ ಹತ್ತು ಎಂಬ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು 10010 ಎಂದು ಬರೆಯುವುದು. ಈ ದೌರ್ಬಲ್ಯವನ್ನು ಹೀಗೆನ್ನುತ್ತಾರೆ.

7 / 30

7. ಸಮಂತನು ಆಟದ ಸಮಾನುಗಳನ್ನು ಒಡೆದು ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಭಾಗಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಬಿಟ್ಟುತ್ತಾನೆ. ನೀವು ಏನು ಮಾಡುವಿರಿ?

8 / 30

8. ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ತನ್ನ ಸಹಪಾಠಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಒರಟಾಗಿ ವರ್ತಿಸುವನು ಹಾಗೂ ಶಾಲಾ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕ ಸಹಾಯದ ವಲಯ

9 / 30

9. ಈ ಹಂತದ ಜ್ಞಾನಾತ್ಮಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತಾರ್ಕಿಕ ಚಿಂತನೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಕಾಸಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

10 / 30

10. ಡಿಸ್‌ಲೆಕ್ಸಿಯಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ

11 / 30

11. ಆಶ್ರಿತ ನ್ಯೂನತೆ ಇರುವ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವವರು.

12 / 30

12. ಲಿಂಗ ತಾರತಮ್ಮದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಮೂಲ

13 / 30

13. ನ್ಯೂನತೆಯುಳ್ಳ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಇರುವ ಕೇಂದ್ರಿಯ ನಿಯೋಜಿ ತ ಸಮಗ್ರ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೂಲಕ ಶೈಕ್ಚಣಿತ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ.

14 / 30

14. ಈ ಹಂತವನ್ನು ʼಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಬುಗ್ಗೆʼ ಎಂದು ಕರೆಯುವರು

15 / 30

15. ಅನಿಮಿಸಮ್‌ ಲಕ್ಷಣವು, ಈ ಹಂತದ ಜ್ಞಾನಾತ್ಮಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮುಖ್ಯ ಲಕ್ಷಣ

16 / 30

16. ಕೆಲವು ಕಹಿ ಅನುಭವಗಳ ನಂತರ ಮಗುವೊಂದು ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ?

17 / 30

17. ಮೆದುಳನ್ನು ಕಾರ್ಯ ಪಟುತ್ವಗೊಳಿಸುವ ತಂತ್ರವನ್ನು ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವರು.

18 / 30

18. ಪುನರ್ಬಲನದ ಉಪಯೋಗದಿಂದ

19 / 30

19. ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಮನೋಜನ್ಯ ಚಲನವಲನದ ಅತ್ಯಂತ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಾಧನೆ?

20 / 30

20. ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದನ್ನು ʼಸಂಶೋಧಕನ ಕಣ್ಣುʼ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ?

21 / 30

21. ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿವಿಕೆಯು ಕೆಳಗಿನ ಒಂದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದರಿಂದಲಾದರೂ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.

22 / 30

22. ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸುಖಾನ್ವೇಷಣ ತತ್ವದ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ?

23 / 30

23. ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಒಂದು ಜೊತೆಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ನಾಣ್ಯದ ಎರಡು ಮುಖಗಳು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ?

24 / 30

24. ಸಮಾಸ್ಯಾತ್ಮಕ ವರ್ತನೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಉಪೋಗಿಸುವ ವಿಧಾನ

25 / 30

25. ನೈಜವಾದ ನೈತಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಯು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುವ ಹಂತವು

26 / 30

26. ನೈತಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದವರು

27 / 30

27. ಒಂದು ಸಮೂಹದ ಸದಸ್ಯರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ?

28 / 30

28. ಮಾನಸಿಕ ವಯಸ್ಸು 15 ಇರುವ ಓರ್ವ ಹುಡುಗಿಯ I.Q. 125 ಇದ್ದರೆ ದೈಹಿಕ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟು?

29 / 30

29. ಸೃಜನಶೀಲತೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಹಂತಗಳ ಅನುಕ್ರಮವು

30 / 30

30. ಬಹುಮುಖ ಬುದ್ಧಶಕ್ತಿಯ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಲವಣಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಹಾಗೂ ವರ್ಗೀಕರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೀಗೆ ಕರೆಯುವರು.

Your score is

0%

Pos.NameScorePointsDuration
1VITTHAL100 %30 / 301 minutes 51 seconds
2soumya.samprati100 %30 / 304 minutes 28 seconds
3Shahin100 %30 / 307 minutes 55 seconds
4Meenaxi97 %29 / 305 minutes 40 seconds
5Devi97 %29 / 307 minutes 7 seconds
6Ashwini patil93 %28 / 303 minutes 46 seconds
7Mahesh93 %28 / 304 minutes 17 seconds
8Sarala93 %28 / 306 minutes 8 seconds
9Sukanya93 %28 / 307 minutes 6 seconds
10Prasanna90 %27 / 304 minutes 20 seconds
11Uma90 %27 / 305 minutes 51 seconds
12SOMALI90 %27 / 306 minutes 6 seconds
13Basamma meti87 %26 / 302 minutes 40 seconds
14Amaresh87 %26 / 303 minutes 16 seconds
15Jaya83 %25 / 304 minutes 56 seconds
16Siddu183 %25 / 308 minutes 12 seconds
17Sangeeta80 %24 / 304 minutes 46 seconds
18Shirin banu80 %24 / 305 minutes 31 seconds
19Kasturigodi80 %24 / 306 minutes 17 seconds
20Asha S73 %22 / 303 minutes 15 seconds
21Chandra73 %22 / 303 minutes 49 seconds
22Chaithra73 %22 / 306 minutes 1 seconds
23SwethaG73 %22 / 306 minutes 17 seconds
24Ramya73 %22 / 3012 minutes 28 seconds
25Varalakshmi H G73 %22 / 3012 minutes 43 seconds
26Nandumohan70 %21 / 302 minutes 21 seconds
27sav70 %21 / 308 minutes 36 seconds
28Sarojini70 %21 / 3018 minutes 47 seconds
29Anu s sangam67 %20 / 3010 minutes 28 seconds
30Santu67 %20 / 3018 minutes 10 seconds
31prabhajmunavallimuna63 %19 / 304 minutes 35 seconds
32Neel63 %19 / 306 minutes 34 seconds
33Vinutapm63 %19 / 307 minutes 31 seconds
34Nagaratna63 %19 / 309 minutes 43 seconds
35Lakshmibai60 %18 / 304 minutes 57 seconds
36PRABHAKAR HEGGANNAVA60 %18 / 306 minutes 6 seconds
37Shashikala Talawar60 %18 / 306 minutes 38 seconds
38Sheelahs60 %18 / 306 minutes 51 seconds
39Priyanka60 %18 / 308 minutes 34 seconds
40Nagesh G60 %18 / 3018 minutes 30 seconds
41anulanguti60 %18 / 3020 minutes 3 seconds
42SHRISHAIL57 %17 / 306 minutes 40 seconds
43Veena8557 %17 / 307 minutes 42 seconds
44Muttamna53 %16 / 304 minutes 23 seconds
45W geeta53 %16 / 306 minutes 39 seconds
46Sharanamma50 %15 / 306 minutes 24 seconds
47Shruti50 %15 / 308 minutes 22 seconds
48MSMANJUNATHA50 %15 / 3016 minutes 40 seconds
49Shivu peere47 %14 / 304 minutes 21 seconds
50Shabeen Taj47 %14 / 305 minutes 59 seconds
Shopping Cart