0%

Start the Best Preparation


Geography Test - 9 ಶಿಲಾಗೋಳ

1 / 30

1. ಈಕೆಳಗಿನಯಾವಸರಿD ಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರಗೋಳವನ್ನುಎರಡುಉಪವಲಯಗಳಾಗಿವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. C ವು- 1. ಹೊರಕೇಂದ್ರಗೋಳ – ಇದುC ರೆದ್ರವರೂಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 2. ಒಳಕೇಂದ್ರಗೋಳ – ಇದುC ನಿಲರೂಪದಲ್ಲಿಇರುತ್ತದೆ.

2 / 30

2. 1) ಕಿಂಬರ್ಲಿವಜ್ರದಗಣಿಯು – ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿಕಂಡು ಬರುವ ಗಣಿ ಆಗಿದೆ 2) ಚಾಂಪಿಯನ್‌ ರೀಪ್‌ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಯು – ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.

3 / 30

3. ಭೂಮಿಯC ತ್ಯಂತಮೇಲ್ಭಾಗದಘನಪದರವನ್ನು ____ ಎನ್ನುವರು ?

4 / 30

4. ಈಕೆಳಗಿನಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನುಗಮನಸಿ, ಸರಿಉತ್ತರವನ್ನುD ರಿಸಿಬರೆಯಿರಿ. 1. ಮ್ಯಾಂಟಲ್‌ನಮೇಲ್ಪದರುC ನ್ನು – ಏಸ್ತನೋಸ್ಪಿಯರ್‌ ಎನ್ನುವರು. 2. ಮ್ಯಾಂಟಲ್‌ನಕೆಳಪದರುC ನ್ನು – ಮೆಸಾಸ್ಪಿಯರ್‌ ಎನ್ನುವರು.

5 / 30

5. ನಿರಂತರವಾಗಿಸ್ಪೋಟಗೋಳ್ಳುವಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಗಳನ್ನು ___ ಎಂದುಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ?

6 / 30

6. ಈಕೆಳಗಿನಯಾವಶಿಲೆಗಳನ್ನುಜಲಜಶಿಲೆಗಳುಎಂದುಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ?

7 / 30

7. C ಗ್ನಿಶಿಲೆಗಳನ್ನುಆಂಗ್ಲಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ____ ಎಂದುಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ?

8 / 30

8. ಅಂತಸ್ಸರಣಶಿಲೆಗಳಿಗೆಈಕೆಳಗಿನಯಾವುದುಉದಾಹರಣೆD ಗಿವೆ ? 1. ಗ್ರಾನೈಟ್ 2. ಡೋಲೊರೈಟ್ 3. ಬಸಾಲ್ಟ್ 4. ಜನ್ಯಶಿಲೆ

9 / 30

9. ಭೂಚಿಪ್ಪುಗೆಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆಸರಿಯಾದಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನುಗುರುತಿಸಿ. 1. ಇದುಭೂಮಿಯC ತ್ಯಂತಮೇಲ್ಭಾಗದಪದರವಾಗಿದೆ. 2. ಇದುಹೆಚ್ಚಾಗಿಸಿಲಿಕಾಮತ್ತುC ಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂಮತ್ತುಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂಗಳಿಂದಕೂಡಿದೆ. 3. ಇದನ್ನುಶೀಲಾಗೋಳಎಂದುಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.

10 / 30

10. ಮ್ಯಾಂಟಲ ಮತ್ತುಕೇಂದ್ರಗೋಳವನ್ನುಬೇರ್ಪಡಿಸುವಗಡಿಯನ್ನು _____ ಎಂದುಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ?

11 / 30

11. ಮ್ಯಾಂಟಲ್ಗೆಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆಸರಿಯಾದಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನುಗುರುತಿಸಿ. 1. ಇದುಭೂಮಿಯಅಂತರಾಳದಎರಡನೆಯಹಾಗೂಮಧ್ಯಭಾಗದಪದರಾಗಿದೆ. 2. ಈಪದರವುಭೂಮೇಲ್ಮೈನಿಂದ 2900 ಕಿ.ಮೀD ಳದವರೆಗೆವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ.

12 / 30

12. 1. ಇವು ಅಡ್ಡ ಅಲೆಗಳುಎಂದುಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. 2. ಇವುದ್ರವವಸ್ತುಗಳಮೂಲಕಚಲಿಸಲಾರವು. 3. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅಲೆಗಳನಂತರಇವುಹೊರಕೇಂದ್ರವನ್ನುತಲಪುತ್ತವೆ ಮೇಲಿನಯಾವಹೇಳಿಕೆಗಳುಯಾವಈಕೆಳಗಿನಯಾವ ಅಲೆಗಳಿಗೆಸಂಬಧಿಸಿದೆ.

13 / 30

13. ರೂಪಾಂತರಶಿಲೆಗಳಿಗೆಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆಹೊಂದಿಸಿಬರೆಯಿರಿ ? A) ಗ್ರಾನೈಟ್ 1) ನೀಸ್ B) ಬಸಾಲ್ಟ್ 2) ಶಿಸ್ಟ್ C) ಸುಣ್ಣದಕಲ್ಲು 3) C ಮೃತಶಿಲೆ D) ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು 4) ಗ್ರಾಪೈಟ್

14 / 30

14. ಸುಣ್ಣ ಕಲ್ಲಿನಗುಹೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸರಿಯಾದ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ. 1. ಆಕಳಗವಿ - ಕರ್ನಾಟಕದಉತ್ತರಕನ್ನಡಜಿಲ್ಲೆ 2. ಬೇಲಂ ಮತ್ತು ಬರ್ಹಾರ್‌ ಗುಹೆಗಳು – ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ

15 / 30

15. ಪ್ರತಿಎಷ್ಟುಮೀಟರ್‌ಗೆD ಳಕ್ಕೆಹೋದಂತೆಎಷ್ಟುಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ಉಷ್ಣಾಂಶಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ?

16 / 30

16. ಏಂಜಲ್ಜಲಪಾತ, ನಯಾಗರಜಲಪಾತ, ಜೋಗಜಲಪಾತ ಇವು ಈಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ವಿಧಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ?

17 / 30

17. ಪ್ರಪಂಚದಪ್ರಸಿದ್ಧಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಗಳಿಗೆಸಂಬAಧಿಸಿದAತೆಯಾವಜೋಡಿಯುಸರಿಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ ?

18 / 30

18. ಭೂಚಿಪ್ಪುಮತ್ತುಮ್ಯಾಂಟಲ್‌ ನಡುವೆ ಸಂಧಿಸುವ ಸೀಮಾವಲಯವನ್ನು ____ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ?

19 / 30

19. ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವಭೂಕಂಪನದಾಖಲೆಗಳಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿಈಕೆಳಗಿನಯಾವಭೂಕಂಪನಕೇಂದ್ರವಲ್ಲ ?

20 / 30

20. ಕೇಂದ್ರಗೋಳಕ್ಕೆಗೆಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆಸರಿಯಾದಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನುಗುರುತಿಸಿ. 1. ಇದುಭೂಮಿಯC ತ್ಯಂತಒಳಭಾಗD ಗಿದೆ. 3. ಇದುಭೂಮಿಯಮೇಲ್ಮೈನಿಂದ 6371 ಕಿ.ಮೀD ಳದವರೆಗೆಇರುವುದು. 4. ಕೇಂದ್ರಗೋಳವುಪ್ರಧಾನವಾಗಿನಿಕ್ಕಲ್ಮತ್ತುಕಬ್ಬಿಣದವಸ್ತುಗಳಿಂದಕೂಡಿರುವದು.

21 / 30

21. ಈಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಭೂಕಂಪಪದ ಅಲೆಯು ಘನ, ದ್ರವ, ಅನಿಲ ಈ ಮೂರು ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ ?

22 / 30

22. ಭೂಮಿಯಅಂತರಾಳವನ್ನು 3 ಪದರುಗಳನ್ನಾಗಿವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ, C ವುಗಳಲ್ಲಿಈಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿಯಾವುದುಸೇರಿಲ್ಲ ?

23 / 30

23. ಭೂಕಂಪನದತೀವ್ರತೆಯನ್ನುಈಕೆಳಗಿನಯಾವುದರಿಂದಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ?

24 / 30

24. ಕ್ರಕಟೋವಾ, ತಾಂಜೇನಿಯಾಇವುಈಕೆಳಗಿನಯಾವಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಗೆಉದಾಹರಣೆ ಆಗಿದೆ ?

25 / 30

25. ನದಿಯುಸಾಗರ ಅಥವಾ ಸಮುದ್ರವನ್ನುಸೇರುವಭಾಗದಲ್ಲಿಅಗಲವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುವ ಉಬ್ಬರವಿಳಿತದ ಮುಖಭಾಗವನ್ನು ಹೀಗೆಂದುಕರೆಯುತ್ತಾರೆ

26 / 30

26. ಬಸಾಲ್ಟ್ಮತ್ತುಆಂಡೆಸೈಟ್ಇವುಯಾವಬಗೆಯಶಿಲೆಗಳು ?

27 / 30

27. ನದಿಯಕಾರ್ಯಕ್ಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸರಿಯಾದ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ. 1. ನದಿಯ ಹರಿಯು ಮಾರ್ಗವೇ – ನದಿಯಪಾತ್ರ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. 2. ನದಿಯು ಉಗಮಗೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಾನವನ್ನು – ನದಿಯ ಮೂಲ ಎಂದುಕರೆಯುತ್ತಾರೆ 3. ಒಂದುಸಣ್ಣನದಿಯುತನ್ನಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಧಾನನದಿಯನ್ನುಸೇರಿದರೆ ಅದನ್ನು- ಉಪನದಿಎಂದುಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. 4. ಒಂದು ನದಿಮತ್ತೊಂದುನದಿಯನ್ನುಸೇರುವಸ್ಥಳವನ್ನು - ಸಂಗಮಎಂದುಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.

28 / 30

28. ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಗಳವಿಧಗಳಿಗೆಸಂಬAಧಿಸಿAದತೆಈಕೆಳಗಿನಯಾವುದುಸರಿಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ ?

29 / 30

29. ಭೂಕಂಪ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಏನೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ?

30 / 30

30. ಓಲ್ಡ್‌ ಪೇತಪುಲ್‌ ಗೇಸರ್‌ ಇದು ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಚಿಲುಮೆ ಆಗಿದೆ ?

Your score is

0%

Pos.NameScorePointsDuration
1Ashwini patil100 %30 / 304 minutes 56 seconds
2SABUHDK1522100 %30 / 308 minutes 40 seconds
3Salma Naaz97 %29 / 303 minutes 50 seconds
4Shruthi97 %29 / 3010 minutes 7 seconds
5Shirin banu93 %28 / 304 minutes 4 seconds
6Shashi SP93 %28 / 307 minutes 7 seconds
7Laxman93 %28 / 3010 minutes 32 seconds
8RenukaS93 %28 / 3012 minutes 10 seconds
9SunithaHM93 %28 / 3020 minutes 10 seconds
10Surekha benur90 %27 / 308 minutes 6 seconds
11Geetakj90 %27 / 308 minutes 24 seconds
12Devi90 %27 / 3011 minutes 44 seconds
13devu.devu90 %27 / 3013 minutes 22 seconds
14Vijju87 %26 / 304 minutes 34 seconds
15Gireesha KR87 %26 / 306 minutes 55 seconds
16Kotramma.b87 %26 / 308 minutes 54 seconds
17Chaithra87 %26 / 309 minutes 43 seconds
18Jaya87 %26 / 3014 minutes 34 seconds
19Ningavva r basidoni87 %26 / 3014 minutes 44 seconds
20Uma83 %25 / 305 minutes 2 seconds
21Lakshmibai83 %25 / 306 minutes 39 seconds
22Archana karthik83 %25 / 307 minutes 17 seconds
23Toufik83 %25 / 309 minutes 36 seconds
24Siddu A83 %25 / 309 minutes 49 seconds
25Shivu k80 %24 / 303 minutes 41 seconds
26channamma c.channamma c80 %24 / 307 minutes 9 seconds
27Anupama80 %24 / 307 minutes 46 seconds
28Meena80 %24 / 308 minutes 58 seconds
29SARASWATHI80 %24 / 3022 minutes 36 seconds
30durugesh poojari.poojari77 %23 / 304 minutes 22 seconds
31prabhajmunavallimuna77 %23 / 307 minutes 20 seconds
32Sukanya77 %23 / 3011 minutes 51 seconds
33SavitriH77 %23 / 3012 minutes 54 seconds
34Laxmana77 %23 / 3018 minutes 15 seconds
35Rajeshwarin73 %22 / 3011 minutes 46 seconds
36Biradarlaxmi73 %22 / 3014 minutes 13 seconds
37Radha73 %22 / 3020 minutes 50 seconds
38Simran Ibrahim70 %21 / 306 minutes 14 seconds
39Danesh70 %21 / 3010 minutes 11 seconds
40Shivani70 %21 / 3011 minutes 47 seconds
41Margappa70 %21 / 3011 minutes 48 seconds
42Neel67 %20 / 306 minutes 36 seconds
43Kanu67 %20 / 3012 minutes 53 seconds
44Sharanamma B67 %20 / 3017 minutes 23 seconds
45Shivayadav1603@gmail63 %19 / 303 minutes 26 seconds
46Ratna63 %19 / 306 minutes
47shwetamath60 %18 / 307 minutes 45 seconds
48Kavita60 %18 / 309 minutes 3 seconds
49mminaj274@gmail.com60 %18 / 3011 minutes 26 seconds
50Gulshan57 %17 / 308 minutes 40 seconds
Shopping Cart